Ján Gašparovič

Ján Gašparovič (1981, Žilina, žije v Žiline) sa vo svojich prácach venuje otázkam vzťahu fyzikálnych a chemických procesov pri utváraní a vnímaní videného. V tvorivom procese najčastejšie využíva stratégiu site-specific tvorby, predovšetkým vo forme svetelných či zvukových zásahov, využívajúc špecifické vlastnosti daného priestoru. Výsledkom býva hra s divákom a jeho receptívnymi schopnosťami v rámci vnímania nehmatateľných, neuchopiteľných javov. Podstatnú časť jeho umeleckej činnosti tvorí priam laboratórny výskum, v ktorom sa zaoberá vlastnosťami chemických reakcií vyvolávajúcimi procesy vedúce k vzniku či deformácii hmoty, hľadanie “pratvarov” či ideálnych foriem.