Jaroslav Kyša

Vo všetkých oblastiach svojej tvorby (video, fotografia, objekt, inštalácia) spája niekolko momentov sledujúcich predovšetkým vizuálne charakteristiky skúmaných procesov a javov. Jeho umelecká aktivita je poznačená priam obsedantnou potrebou objavovať a zviditeľňovať nové estetické kvality nájdené na nečakaných miestach či kombináciou rôznorodých objektov do stavovených ideových rámcov. Kyšova stratégia je vo svojej podstate asociačná hra, kedy sa objekty (ľudia, miesta) prostredníctvom umelcovej optiky stávajú niečím iným, často strácajúc svoju pôvodnú funkciu a zaradenie. V objektoch, ktoré tvoria podstatnú časť jeho tvorby, sa neustále vracia k dvom základným princípom – skúmaniu vlastností kryštalickej a amorfnej hmoty a ich interakciou so svetlom. Autorov výtvarný program sa sa zakladá predovšetkým na sochárskych hrách s hmotou a priestorom, procesmi transformácie a nestability ich vzájomného pôsobenia. V súčasnosti sa jeho záujem presunul k sofistikovanejším hrám s objektom vo verejnom priestore, ich svetelným a farebným pôsobením.